De klachtenregeling van Kidswijs Kinderopvang

Kidswijs hoopt natuurlijk dat zowel de ouders als de kinderen zich bij ons thuis en veilig voelen. Daarom hanteren wij een transparante klachtenregeling. Ondanks dat wij onze uiterste best doen om dagelijks kwalitatief goede opvang te bieden, kan het voorkomen dat er iets is waar ouders niet helemaal tevreden over zijn. Blijf hier dan niet mee rondlopen, maar bespreek dit zo snel mogelijk met ons. Wij denken graag mee en willen altijd het beste voor de kinderen.

Wij nemen klachten serieus

Wij zullen klachten altijd serieus nemen en proberen samen tot een goede oplossing te komen. In de meeste gevallen zal een goed gesprek al veel zaken oplossen.

Mocht het zo zijn dat ouders toch nog niet tevreden zijn met de gang van zaken, dan kunnen zij zich wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang waarbij wij zijn aangesloten.

Geschillencommissie

Een klacht kan mondeling of schriftelijk ingediend worden bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Uiteraard hopen we van harte dat dit niet nodig is. Via onderstaande link komt u op de pagina van de Geschillencommissie kinderopvang en worden de verschillende procedures om een klacht in te dienen uitvoerig toegelicht.

De geschillencommissie

Wij nemen klachten serieus
Geschillencommisie

We hanteren een interne klachtenregeling

Kidswijs kinderopvang heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de aard van de klacht kan deze worden ingediend bij de locatiemanager.

Voor de vestiging in Groningen-Helpman is dat Petra Woddema en voor de vestiging in Haren is dat Christina de Hoop. Zij zijn te bereiken op het e-mailadres info@kidswijs.nl. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.